Jan Braum, osobní stránky
 České Budějovice - Novohradsko - Chalupaření - Literatura faktu - Bonsai - Podzemí - Swing - Rocková muzika 

Nové Hrady

vstupní brána do Novohradských hor

Nové Hrady

Z historie ...

Město Nové Hrady s cca 2000 obyvateli poblíž rakouských hranic je připomínáno již ve 12. století spolu se založením starého hradu, v r. 1279 ve vlastnictví Ojíře z rodu Vítkovců. V r. 1359 přechází hrad do majetku bratří Jošty, Petra, Jana a Oldřicha z Rožmberka a Nové Hrady se stávají centrem rozsáhlého panství Rožmberků. V r. 1596 potvrzuje Petr Vok městu všechna městská privilegia a svobody vč. vaření piva a osvobození od robot.
Po bitvě na Bílé Hoře v r. 1620 připadá město spolu s hradem hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi a začíná se rychle poněmčovat.

Radnice Rezidence

Nové Hrady

Město Nové Hrady se rozkládá kolem čtvercového náměstí s Rezidencí (panské sídlo, přestavěné Marií Magdalenou Buquoyovou v letech 1634 - 35 v ranně barokním slohu), radnicí s věžičkou ze 16. stol. a čtvercovou kamennou kašnou. Východně od náměstí je jednolodní, pův. gotický, po přestavbě renezanční kostel sv. apoštolů Petra a Pavla (zal. 1284) s klášterem servitů (1679 - 85), jihozápadním směrem je již zmíněný hrad.

Zámek Mimo původní městské opevnění je nový zámek, postavený pro J. N. Buquoye a jeho manželku Teresii (1801 - 1810) s parkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Z původního městského opevnění se dochovaly zbytky hradebních zdí a empírová Dolní brána z r. 1829.

Okolí města bylo upraveno na způsob volného parku a v Terčině údolí v sousedství města bylo postaveno několik drobných empírových staveb pro letní pobyt panstva.

Nové Hrady - hrad Nové Hrady - hrad byl původně tvrzí ze 13. stol. (existence je doložena již v r. 1279). Hrad byl vybudován na místě staršího hradiště, přes které vedla stezka do Vitorazska. Při výstavbě hradu musela být tato důležitá cesta zachována, proto hrad byl vybudován jako průchozí a má dosud dvě brány. Hrad má bohatou historii vč. období husitských válek (1425 dobyt husity a vypálen).Byl rovněž poškozen výbuchem střelného prachu a v r. 1590 dokonce i zemětřesením. Novohradské panství patřilo ve středověku nejdéle Rožmberkům, za Českého stavovského povstání je 6. února 1620 daroval císař za zásluhy svému generálovi Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Rod Buquoyů držel panství a Nové Hrady ve vlastnictví až do r. 1945. Dnes je hrad podrobován rozsáhlým opravám a rekonstrukcím a částečně je i zpřístupněn veřejnosti. Jeho návštěva stojí za to.

Za Buquoyů bylo dosud řídce osídlené novohradsko rychle dosídlováno, s čímž souviselo zakládání sklářských hutí. Největší slávu přinesl zdejším sklářům hyalit - masívní těžké sklo černé nebo tmavočervené barvy, nepropouštějící světlo. Poprvé se vyráběl po roce 1818 ve sklárně v Jiříkově údolí a později i ve sklárně v Černém údolí. Hyalit se dnes již nevyrábí, receptura zůstala tajemstvím jeho vynálezce Jiřího Buquoye a starých mistru. Mnoho výrobku z hyalitu - někdy je ještě zdobili zlatem - se nedochovalo. Při své váze je dost křehký a snadno se rozbije. Několik exemplářů je vystaveno na stálé výstavě právě v prostorách novohradského hradu.

   

Terčino údolí

Lázničky V údolí Stropnice byl v r. 1756 na území bývalé bažantnice založen v anglickém stylu půvabný přírodní park (140 ha), pojmenovaný podle manželky Jana Buquoye Terezii a doplněný na přelomu 19. století několika zajímavými, stylovými stavbami pro panstvo. Některé jsou již jen v ruinách (Modrý pavilon), zachován je bývalý hamr z XVIII. století a zejména Lázeňský dům Lázničky z r. 1789, krásně upravený, kde je v současné době příjemná restaurace s možností ubytování.

Švýcarský dům Udržovaný a opravený je i Švýcarský dům (romantická, dřevěná stavba z r. 1852), sloužící v současné době skautům.

Umělý vodopád Krásný a zajímavý je umělý vodopád z r. 1817, zasazený v divoké krajině, k němuž je voda přivedena ze Stropnice několik kilometrů dlouhým náhonem (Foto: Lada Korbelová).

Tvrz Cuknštejn Údolí uzavírá tvrz Cuknštejn z 15, století (vystavěl jej Vilém Pouzar z Michnic v letech 1488-91), gotická stavba původně chráněná příkopem s padacím mostem s mohutnou šestibokou věží. Od r. 1620 byl Cuknštejn až do r. 1945 ve vlastnictví rodu Buquoyů a sloužil k bydlení zaměstnancům rozsáhlého Novohradského panství. Otec stavitele Cukenštejna sloužil Rožmberkům jako purkrabí, další z držitelů Cukenštejna sloužil na Pražském hradě. Posledním předbělohorským držitelem byl Kába z Rybňan. Před postupujícím císařským vojskem uprchl do Třeboně a tam v r. 1620 zemřel. Cukenštejn pak splynul s celým novohradským panstvím. Tvrz takto pozbyla svůj hospodářský i strategický význam. Budovy i věž jsou sevřeny okolo dvora velkého pouze 13 X 15 m. Zdi těchto staveb byly pevné a na vnější straně téměř bez oken. Okna byla většinou malá a rozmístěná tak, aby sloužila jako střílny. Do průjezdu v čelním traktu se vstupovalo po padacím mostě. To z Cukenštejna vytvořilo malou pevnost. Od r. 1949 je Terčino údolí vyhlášeno jako přírodní rezervace.

   
Červené Blato

Červené blato

Červené blato má kategorii národní přírodní rezervace a leží v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko (s rozlohou 700 km čtverečních). Rašeliniště se vzácnou a ojedinělou flórou, výskyt borovice "blatky". Rašeliništěm vede zpevněná okružní naučná stezka s několika zastaveními.

Červené Blato Nejlepší přístup k Červenému Blatu je z Jiříkova údolí na trase Třeboň - Nové Hrady.
   

Žár - Žumberk

Žár - ves připomínaná již v r. 1186, od r. 1270 patřící Vítkovcům, v roce 1359 prodán spolu s novohradským panstvím Vilémem z Landštejna Rožmberkům. Až do poloviny 19. století patřil k panství Nové Hrady a teprve na sklonku 19. stol. se stal samostatnou obcí.

Žárský rybník s ostrůvkem uprostřed řadí se k nejstarším rybníkům v Čechách (zmínka již r. 1221) a slouží k intenzivnímu chovu ryb.

Žumberk


Žumberk - opevněná ves s tvrzí jihozápadně od Žáru s bohatou historií, připomínaná již v r. 1279. V polovině 16. stol. ve vlastnictví Rožmberků. V současné době je tvrz rekonstruována a v interiérech je umístěna expozice Jihočeského muzea se stálou výstavou lidového malovaného nábytku. Z opevnění obce se dochovalo pět bašt, dnes opravených, rovněž vodní údolní nádrž pod tvrzí prošla rekonstrukcí a po mnoha letech byla znovu napuštěna.
Pozoruhodnou architektonickou památkou je původně farní kostel sv. Jana Křtitele (1332).

   

E-mail
braum.jan@gmail.com